top of page

SCHOLING IN DE VIJFDE DIMENSIE             APRIL 2010

Het is 25 april 2010 3.55 uur, dinsdagmorgen vroeg, ik word wakker en zit al snel klaar in mijn behandelkamertje om te schrijven:

Ik krijg door: we zijn allen aanwezig.

Ik: Ik heb een groot aantal vragen doorgemaild gekregen van mijn zus S. Het gaat over scholing in de 5 D sfeer. Mag ik deze vragen aan U stellen?

K/I.H.R. : Natuurlijk, dat is de bedoeling.

Vraag 1:

Veel kinderen krijgen steeds meer moeite met het leren uit boeken, het zijn vaak beelddenkers. Ze kunnen de lesstof zoals die op de huidige manier wordt aangeboden niet binnen laten komen, of ze vinden het juist veel te simpel.

Als we in de vijfde dimensie zitten, hoe gaat het leren dan in zijn werk? Moet het hele schoolsysteem omgegooid worden, omdat we bijvoorbeeld telepatisch gaan communiceren (zoals tijdens astrale reizen), is geschreven taal nog nodig, zijn boeken nog nodig, of blijft alles bij het oude?

K/I.H.R.: Veel kinderen die nu bij jullie op aarde op school zitten, zijn al ingesteld op het leven zoals het zal gaan in de vijfde dimensie. Het overnemen van kennis direct van het gesproken woord, het opnemen van indirecte kennis direct van de leraar, het zuiver aanvoelen van hetgeen aangeboden wordt, of dit de waarheid is of niet.

Ze prikken er direct doorheen als de rechtstreekse overgave van de leerstof aan de leerling niet klopt,als deze te zeer gekleurd wordt door de inbreng van de leraar zelf.

Ze zijn zelfs zo puur dat ze wars zijn van alle toegevoegde waarde die er voor hen niet toedoet, dan verliezen ze hun interesse.

Direct, duidelijk en zonder extra toevoegingen les geven werkt voor hen het beste; via beelden die ze direct opslaan en waar ze heel veel informatie uit halen. Ze luisteren en horen zoveel meer dan wat er normaal uit woorden wordt opgenomen. De sfeer, de toon is voor hen leer-bepalend.

Deze kinderen zijn er ook erg gevoelig voor hoe de leraar of lerares, onderwijzer of onderwijzeres in zijn/haar vel zit. Genadeloos prikken ze door ‘onechte’ mensen heen. Als er toneel gespeeld wordt verliezen ze meteen alle aandacht:

oprechtheid, recht-door-zee onderwijs en eerlijkheid zijn een eerste vereiste.

In de vijfdimensionale sferen zal er dus wat onderwijs betreft wel het e.e.a. aangepast en veranderd moeten worden om de kinderen onderwijs op niveau te kunnen blijven geven. Dit zal geleidelijk gaan, maar is wel noodzakelijk om het niveau van het aanbod van lesstof aan de kinderen aan te kunnen passen.

Daar waar mogelijk zullen de kinderen ook veel meer betrokken zijn bij de natuur: Ga naar buiten met de kinderen en laat ze leren van de natuur zelf. Er ligt zoveel informatie zó voor het grijpen. De kinderen zullen zelf komen met interessegebieden bijvoorbeeld uit de natuur waar het onderwijs op aangepast dient te worden.

De leraren moeten heel flexibel zijn. De aandachtsboog van de leerlingen zal korter gespannen zijn, maar in kortere tijd zal snel heel veel informatie tot hen genomen kunnen worden. Het onderwijs zal weer een uitdaging worden, voor leerlingen en voor de leraar/onderwijzer:

Sleur en saaiheid, dagelijkse regelmaat en terugkerende patronen zullen dan ver te zoeken zijn.

Inventiviteit, flexibiliteit, energie, enthousiasme zullen de sleutelwoorden en sleutelvoorwaarden zijn in dit nieuwe onderwijssysteem dat langzaam maar zeker zijn opgang zal vinden in de komende jaren.

Geschreven taal en boeken zullen blijven bestaan, maar zijn meer voor de extra verdieping van de individuele leerling, dan voor het algemeen gebruik. Het doen, het kijken, het weten heeft de overhand.

Vraag 2:

Kunnen we voortaan gemakkelijker bij ons innerlijk weten komen, en dus bij de Akashakronieken, waardoor leren op een andere manier gebeurt en hoe gaat dat dan in zijn werk?

K/I.H.R.: Binnen de sfeer van de vijfde dimensie staat een ieder rechtstreeks in verbinding met zijn Hoger Zelf. De innerlijke vonk is gaan gloeien en is tot ontwikkeling gekomen. Veel kennis wordt nu ook rechtstreeks ontleend aan het innerlijk ‘weten’. Er zal veel herkenning zijn in leerstof. Veel ‘weten’ dat bevestigd wordt van binnen uit,omdat rechtstreeks ingelogd kan worden op het netwerk van universele kennis. In hoeverre dit ontwikkeld is zal van persoon tot persoon verschillen.

Ook in de vijfde dimensie zijn er mensen/kinderen die hierin veel verder ontwikkeld zijn dan anderen, maar in principe heeft iedereen dan de mogelijkheid om te putten uit deze eeuwenoude kennis en wetenschap. 

Vraag 3:

Moeten wij ons nog intensiever met opvoeden bezig houden vanwege verkeerde gedachten die zich sneller manifesteren, of gaat dit juist meer vanzelf? Denken mensen en kinderen vanzelf positiever? 

Als een mens, een kind, direct in verbinding staat met de Goddelijke vonk, als hij zichzelf ‘gevonden’ heeft, zoals dat gebeurd zal zijn bij allen aanwezig in de vijfde dimensie, dan zal dit innerlijk weten ervoor zorgen dat deze persoon liefde is en liefde leeft.

Deze mens voelt feilloos aan wat de bedoeling is, wat het goede is om te doen, wat hij vooral niet moet doen wil hij geen schade toebrengen aan de natuur, aan zijn omgeving, aan zijn naasten.

Een mens die uit liefde leeft, leeft met compassie naar zichzelf en naar anderen.

Door een hoger gevoel van telepatisch denken en aanvoelen van emoties zullen gesproken woorden ook beter gekozen worden, zal het effect dat het gesproken woord op iemand zal hebben beter ingeschat worden, zodat misverstanden door miscommunicatie veel minder snel op zullen treden.

Het respecteren van elkaars gevoelens en gedachten is belangrijk en tegelijkertijd zal dit moeiteloos gaan. Negatieve gedachten zullen zo dus snel ontkracht worden of zelfs veel minder voorkomen. De correctie ervan vindt al plaats binnen het innerlijk weten van de mens.

Opvoeden zal altijd van belang blijven, maar het goede, de goede wil, aanwezig in ieder mens, in ieder kind zal zo aan de oppervlakte aanwezig zijn dat het moeitelozer en vanzelfsprekender zal zijn het juiste aan te voelen en daarnaar te leven.

Positieve gedachtenkracht zal zo sterk blijken te zijn dat dit op zeer grote schaal ingezet zal worden. Niets is zo mooi als het ontluikend besef dat positief denken creatie-vermogend is.

Voor kinderen zal dit een uitdaging blijken te zijn die stimuleert tot onderzoek en experimenteren met gedachtenkracht in zeer positieve zin.

Dit werkt vrolijkheid, energie en creativiteit in de hand. 

Vraag 4:

Is gymles nog nodig, of heeft een 5 D lichaam geen extra aandacht nodig? S. komt tijdens astrale reizen zeer tengere, ‘magere’ mensen tegen. Het is volgens haar geen vetpot daar, wat eten betreft. Hebben wij dan nog voedsel nodig, misschien ander voedsel, of blijft alles bij het oude? 

K/I.H.R.: Het in beweging blijven en ook het goed verzorgen van het lichaam zal juist in de 5 D sfeer heel belangrijk zijn. Het besef: het lichaam is mijn tempel, zal er in de vijfde dimensie juist voor zorgen dat zeer zorgvuldig met voedsel wordt omgegaan.

Er zal een grote ommezwaai plaatsvinden naar pure, onbespoten producten. Scholen zullen ook meer en meer de aandacht vestigen op het leren produceren van eerlijke, gezonde voeding door bijvoorbeeld het aanleggen van schooltuinen, het bezig zijn in en het respecteren van de natuur.

De consequenties van ons gebruik van de waardevolle stoffen van de aarde zullen ons duidelijker worden. Er zal zorgvuldiger omgegaan worden met extra toevoegingen als meststoffen e.d. omdat het besef wat toevoegingen aanrichten op de langere termijn meer en meer duidelijk wordt. De mens zal zich instellen op puur en eerlijk voedsel, vlees zal minder en minder geconsumeerd worden.

Respect voor de natuur betekent immers ook: respect voor alles wat leeft op de aarde. Er zal met andere ogen gekeken worden naar de dieren en naar de natuur en dit zal heel veel veranderingen met zich mee gaan brengen.

Jullie hebben het zelf misschien al gemerkt:

Bij een mens die hoger is in trilling zal het voedingspatroon gaan veranderen. Het lichaam heeft minder nodig, kan met minder voedingsstoffen toe.

Hoe hoger het lichaam in trilling komt, hoe tengerder van bouw, hoe transparanter de wezens zijn: vandaar de slank gebouwde wezens uit hogere dimensies dan die van de mens op Aarde.

Wat beweging betreft: als ons bewustzijn van het lichaam toeneemt, zal ook de kennis, het ‘weten’ toenemen, dat beweging essentieel is voor een gezond lichaam en ook voor een gezonde geest.

De aandacht zal ook verlegd worden naar beweging buiten, in de natuur, waar je tot rust komt. 

Vraag 5:

Moeten we ons op school meer gaan bezig houden met planetair reizen, reizen via bewustzijnsverruiming en zo in plaats van aardrijkskunde uit een boek. Is geschiedenis nog wel nodig als we ons bewust zijn van al onze levens?

K/I.H.R.: Het aanbod van de vakken, die momenteel op school onderwezen worden, zal langzamerhand veranderen. Geschiedenis en aardrijkskunde blijven omdat het interessant is te lezen over hoe het was en wat we ervan geleerd hebben.

Ervaringen met astrale reizen, ontmoetingen met wezens uit andere dimensies zullen er als vanzelf voor zorgen dat deze onderwerpen bespreekbaar zullen worden binnen de school.

Het les-leerprogramma zal hier geleidelijk op aangepast worden.

Juist aardrijkskunde en geschiedenis zullen er voor kunnen zorgen dat leerlingen begrijpen waarom er zoveel misging met de aarde in de wereld van de derde dimensie en waarom ze in een vijfdimensionale realiteit nu eindelijk de aarde kunnen bewonen en bewerken op een manier die respectvol en van toegevoegde waarde is. 

Vraag 6:

Hoe zit het straks in de vijfde dimensie met drugs, geweld, drank, pestgedrag en zo. Is hier nog extra sturing nodig of zijn deze problemen gewoon opgelost, is hier geen behoefte meer aan.

Ik: Eigenlijk is deze vraag al beantwoord

K/I.H.R.: Het antwoord ligt besloten in de vorige vragen en antwoorden:

Immers: een mens die leeft vanuit de verbinding met zijn Ik Ben, met zijn innerlijk weten, een mens die rechtstreeks toegang heeft tot de kennis van eeuwenoude universele wetten, deze mens zal geen behoefte hebben aan drugs die dimensieverruimend werken. Als hij een ‘trip’ wil maken, hoeft hij zich maar te verdiepen in de mogelijkheid astraal te reizen. Ook drankmisbruik wordt overbodig.

Pestgedrag dat voortkomt uit een negatief zelfbeeld, zal niet meer nodig zijn, want vanuit de goddelijke vonk, wordt het mooie in elk mens gezien en gerespecteerd. Ook kinderen zullen respectvol met elkaar omgaan en elkaar in hun waarde laten. Dit zal zonder enige moeite, met grote vanzelfsprekendheid gaan. 

Vraag 7.

Wat kunnen scholen nu doen om de overgang voor de kinderen gemakkelijker te maken, welke veranderingen zijn nodig in het vastgeroeste schoolsysteem?

K/I.H.R.: De kinderen zullen zelf al snel genoeg aangeven waar hun interesses liggen. Flexibiliteit zal een eerste vereiste zijn voor de onderwijsgevende. Spelenderwijs zal een nieuwe manier van onderwijzen zijn intrede doen. Geleidelijk zal dit groeien en tot ontplooiing komen.

Meedenken met de leerlingen, aanvoelen van wensen, verlangens, leer- mogelijkheden, onbenutte capaciteiten is heel erg belangrijk, zo niet cruciaal binnen het nieuwe onderwijssysteem.

Ik: Ik heb het gevoel dat dit alles ook zijn doorwerking zal hebben op de opleidingen die komen na de lagere school en zelfs op HBO/universitair niveau. Wat zal er veel gaan veranderen!

K/I.H.R.: Ja, de lagere scholen, middelbare scholen, opleidingen daarna, HBO, universiteiten zullen zich geleidelijk aan moeten gaan passen aan de veranderende interessesfeer van de leerlingen.

Hun enorme innerlijke groei zal leiden tot een verandering in hun interesse in opleidingen. Flexibiliteit, aandacht, invoelings- en inlevingsvermogen en samenwerking, dialoog met de leerlingen is hiervoor in de toekomst heel belangrijk. Het vasthouden aan vastgeroeste overtuigingen zal funest blijken te zijn. Veranderingen zullen met open armen verwelkomd gaan worden.

Ik: Het is alweer 5.00 uur, ik wil graag nog even gaan slapen. Ik heb vooralsnog geen vragen meer.

Mag ik afsluiten met een mooie boodschap?

K/I.H.R.: Verheug jullie op de tijd die komen gaat.

Een tijd van verandering, van ommekeer, vanuit een innerlijk weten.

Vele oude overtuigingen zullen nu eindelijk losgelaten kunnen worden, moeiteloos, met positieve gevoelens,

met hoop en weten op een betere toekomst, waarin plaats is voor iedereen, ongeacht zijn plaats binnen het proces.

Ieder mag zijn eigen individuele pad bewandelen binnen het grotere geheel, vol respect,

vanuit de diepste overtuiging dat elk mens uniek is, begiftigd met zijn eigen gaven en mogelijkheden tot groei en ontplooiing.

De sleutelwoorden binnen dit nieuwe systeem zijn:

Respect, luisteren naar elkaar, aanvoelen van elkaars vermogens en gevoelens,

co-creatie, samenwerking, bewustzijnsverhoging.

In deze nieuwe wereld zal respectvol worden omgegaan met de natuur, met de aarde, de planten en de dieren.

Kinderen zullen andere interesses krijgen, waar het onderwijssysteem zich aan zal moeten aanpassen.

Het openstaan voor nieuwe gedachten, voor creativiteit en inventiviteit is een groot goed.

Zie de uitdagingen, voel de energie die vrijkomt als je het leven kunt leven dat je altijd al wilde,

als je datgene kunt doen wat je in je hart voelt.

Dit zorgt voor positief ingestelde mensen en kinderen die vrolijk en open in het leven staan,

vol respect voor zichzelf en voor de mensen om hen heen.

Het lijkt of er nog heel veel moet gebeuren eer het zover is, maar vergeet niet,

op dit moment zijn er al zoveel mensen en kinderen die nu al bezig zijn te denken

en te leven als in de vijfde dimensie. Zij zullen jullie voorbeeld zijn. 

Ga jullie weg, vol vertrouwen in de toekomst.

Over niet al te lange tijd zal verwezenlijkt worden waar al eeuwen over gesproken wordt.

Sta open voor wat er gebeurt, voor wat op je pad komt. 

Volg de aanwijzingen die je krijgt, zie wat je aangeboden wordt

Volg je hart, luister naar je gevoel, wij zijn met jullie. Wij zijn blij dat zeer velen inmiddels de weg naar het Licht zijn ingeslagen. Zij kunnen rekenen op onze onvoorwaardelijke steun, ook in het uitdragen van de boodschap van Licht en Liefde hier op aarde.

De tijd is nu gekomen, word wakker en sta op.

Er is veel werk dat gedaan moet worden.

Zet je vol overtuiging in voor het goede werk.

Doe wat gedaan moet worden.

Voel waar je staat, wat jouw taak is binnen het grotere geheel.

Als dit voor jou nog niet duidelijk is, vraag om duidelijkheid in je dromen of in je dagbewustzijn.

Wij zijn er om met jullie de weg naar het Licht te gaan.

Vol vreugde willen we jullie begeleiden en leiden.

Vanuit jullie eigen vrije keuze, maar met de zekerheid en de hoop dat de ingeslagen weg zal leiden tot een leven in Licht en Liefde. Vol eenheid, compassie, vrede en veiligheid voor iedereen die zich hiervoor openstelt en meegaat op de ingeslagen weg.

Zo spreekt Mr. Kuthumi en met hem de Intergalactische Hoge Raad

Zij die met jullie zijn en met jullie gaan op de ingeslagen weg naar het Licht van de Vijfde Dimensie op Aarde

Door Marit Karssens

bottom of page