top of page

GA OP ZOEK NAAR WIJ JIJ BENT!           MEI 2010

Het is 8.00 uur 's morgens, tijd om te schrijven:

K/IHR: Het bewustzijn van veel mensen op aarde is momenteel verscherpt. Door de steeds hogere trilling wordt steeds gemakkelijker toegang gekregen tot de vroegere opgeslagen kennis binnen het ‘weten’ van deze personen.

Dit uit zich in directer handelen, gerichte inzichten, het overzien van het grotere geheel, hetgeen het functioneren op aarde ten goede komt.

Beslissingen worden eerder en sneller genomen, weloverdacht, maar met het oog op de vooruitgang binnen het grotere plan.

Er gaat geen tijd meer verloren met oeverloze discussies; er is overleg en snel en direct worden voor- en tegenargumenten tegen elkaar afgewogen. De wederzijdse overeenstemming volgt snel, omdat de partijen beiden voelen dat snel en effectief handelen het grotere geheel dient.

Ook in de politiek zullen deze verschijnselen zich voordoen. Sneller en effectiever worden grote beslissingen genomen, men spreekt namens het grotere geheel, de partijgrenzen zullen meer en meer wegvallen hetgeen betere samenwerking zonder tegenwerking ten gevolge zal hebben.

Jullie zijn je hiervan terdege bewust, maar ook de mensen die zich hier normaal gesproken helemaal niet mee bezig houden zullen zien dat veranderingen ten goede hun intrede hebben gedaan. Ze zullen opmerken dat beladen onderwerpen waar al jaren tegenaan werd gehikt, waar nooit een beslissing over genomen kon worden door de zeer uiteenlopende standpunten, nu ineens wel ter discussie kunnen worden gesteld. Het zal hen helder worden dat deze problemen nu ineens wel tot een heldere en duidelijke oplossing kunnen worden gebracht. Dit alles zal verwondering wekken, want wereldwijd zal deze tendens in gang blijken te zijn gezet.

Binnenkort zal het niet meer ontkend kunnen worden: de opgang naar de vijfde dimensie is in gang gezet en nog vele wonderbaarlijke verschijnselen zullen volgen. Gezegend zij de mens die zich hiervoor openstelt en zich hierover verwondert; de gevoelens van verbazing en vreugde koestert in zijn hart.

Wij zijn met jullie deze weg van de opgang van de aarde naar de vijfde dimensie ingeslagen en wij wachten vol vreugde op wat komen gaat.

Ik: Kunt u alstublieft nogmaals herhalen wie ‘wij’ zijn?

K/IHR: ‘Wij’ zijn: Mr. Kuthumi, afgezand van de tweede straal, alle Herrezen Meesters, Lichtwezens, Verlichte Priesteressen, Het Hemelse Engelenlegioen, de Intergalactische Hoge Raad, bestaande uit een grote vertegenwoordiging van diverse verre sterrenstelsels die jullie goed gezind zijn als daar zijn: De Siriaanse Hoge Raad, Arcturiërs, Pleiadiërs, Verlichte Zeta’s en nog veel meer afgezanten van planeten waarvan jullie de namen nog niet kennen.

Jezus, Maria, Maria Magdalena, Boeddha, Shiva, en alle jullie welbekende namen van Verlichte Meesters en Meesteressen die jullie al eeuwenlang hebben bijgestaan.

Ik: In dit grotere geheel voelen nu de zaken die ons zo na aan het hart liggen ineens zo onbelangrijk en onnozel. Onze gevoelens, onze emoties, onze weg naar het Licht lijkt zo klein en zonder belang…

K/IHR: Dat moet je niet zeggen: elke mens die ontwaakt, die op zoek gaat naar de Goddelijke vonk in zichzelf, die zijn weg inslaat op weg naar het Licht, wat voor problemen dit ook voor hem/haar met zich meebrengt, is een mens van belang, belangrijk vanwege zijn bijdrage aan het grotere geheel.

Eén zo’n mens kan met zijn uitstraling van Licht een proces bij anderen in gang zetten, waardoor uiteindelijk een veel grotere uitstraling van Licht ontstaat, die zeer zeker niet onopgemerkt zal blijven. 

Ik: en al onze persoonlijke zorgen en twijfels, staan die onze persoonlijke gang naar het Licht dan niet in de weg?

K/IHR: Een mens is ook een mens, levend in de dualiteit hier op aarde, in een 3D realiteit.

Een mens moet om persoonlijk te kunnen groeien naar Licht en Liefde, door diverse moeilijkheden heen die op zijn/haar weg komen, om elke keer weer de bewuste keuze voor het Licht, voor de Liefde te kunnen maken.

Ik: En dan bedoelt U niet de liefde op het persoonlijke vlak maar….

K/IHR: Nee, wij bedoelen hier de liefde van een mens voor zichzelf, de liefde, gevoed door de Goddelijke Vonk, gevoeld in zijn/haar hart. De liefde voor Al wat Is, in de verbinding met het Al, met het grotere geheel.

Deze liefde is zo groot, onmenselijk groot, geeft een gevoel van één zijn. Eén met Al wat is, van thuiskomen bij jezelf.

Naar deze vorm van liefde zou elk mens op zoek moeten gaan, de vonk is al aanwezig in ieder mens, hij hoeft alleen maar op te gaan gloeien en aangewakkerd te worden.

K/IHR: Word stil in jezelf, zoek de rust en de stilte op, ruim tijd in voor zelfreflectie, ga mediteren, ga op zoek naar Jezelf.

In de natuur vind je antwoord op vele vragen die je nu bezig houden. Stel je hiervoor open en vráág om antwoord. In de natuur, in de rust en de stilte zul je antwoord krijgen, inzichten over hoe je nu verder moet.

Probeer je malende gedachten stil te krijgen, je gedachten te vertragen. Maak contact met de zon onder je voeten (hiermee wordt bedoeld: contact met je Hoger Zelf, via de zon in de aarde), en voel de energie van Moeder Aarde bij je naar binnen stromen. Verbind je met de aarde.

Ze is zó belangrijk voor jullie groeiproces. Laat haar voelen dat je haar waardeert, dat je blij bent hier te leven, in contact met haar te staan.

De aarde heeft het moeilijk, ze is zich aan het voorbereiden op de opgang naar de vijfde Dimensie en dat gaat niet zonder slag of stoot. Ook zij gaat door een proces heen en kan onze steun en gevoelens van waardering voor het prachtige dat ze ons geeft goed gebruiken. Sommigen onder jullie voelen haar wanhoop, haar verdriet, dat nu af en toe de boventoon voert.

Concentreer je op het mooie, op al het goede dat er is en sta stevig met twee benen verankerd op de grond. Dat zal jou en Gaia helpen in dit proces.

Ik: Een vraag die nu ineens bij mij opkomt, misschien ingegeven door U, Mr. Kuthumi:

Hoe zullen in de toekomst, binnen de vijf dimensionale realiteit relaties tussen mensen zich ontwikkelen?

Man-vrouw relaties, huwelijken, vriendschappen, verliefdheden, hoe zal dit dan zijn?

Daar ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig naar!

K/IHR: Jij bent toch helemaal niet nieuwgierig?

Binnen de realiteit van de vijfde dimensie zal er nog steeds sprake zijn van vriendschappen, verliefdheden, relaties enz.

Het mooie alleen van het leven in de vijfde dimensie is dat een mens veel beter zal voelen en weten waar het binnen de liefde werkelijk om gaat:

Compassie, inlevingsvermogen, maar ook het elkaar volledig vrij laten in het maken van keuzes, in het gaan van de eigen, persoonlijke levensweg.

Het ego, waar jullie binnen de 3d realiteit veel mee te maken hadden, en niet alleen in gunstige zin, zal meer en meer naar de achtergrond verdwijnen.

Dat wat er écht toe doet wordt belangrijk. In verbinding met je zijn, met je Hoger Zelf, zullen levens anders verlopen, andere keuzes zullen worden gemaakt omdat het uiteindelijke doel:

Één wording binnen het Grotere Geheel, duidelijker wordt voor ieder mens.

Ik: Dat zijn mooie woorden! Dankuwel, ik wilde dat we allen al leefden in de vijfde dimensie….

K/IHR: Daar moet je nog even geduld mee hebben…

Ik: Heeft u voor vandaag nog een mooi slotwoord waar ik mee mag eindigen, ik verheug me er al op!

K/IHR: Jullie moeten het nog even stellen binnen de realiteit van de derde dimensie. De opgang van de aarde is een feit, alles is in werking gesteld om deze gang naar de vijfde dimensie zo goed mogelijk te doen verlopen. Jullie zijn dapper en krachtig, Lichtwerkers in Hart en Ziel.

Voel je rol binnen het grotere geheel, verbind je met je hart en met je Zijn en je zult weten dat je gesteund wordt.

Open de deur naar het Licht, haal alle obstakels weg die zich door de eeuwen heen voor deze deur hebben verzameld en gooi de deur wijd open. Laat al het Licht dat zich achter de deur verzameld heeft bij je binnenstromen. Je zult een ander mens zijn:

Completer, meer in overeenstemming met diegene die je altijd al was maar nooit kon, mocht zijn..

Als de deur naar het Licht open gaat, open je jezelf ook voor het contact met de Hogere Dimensies.

Lichtwezens, engelen, wij staan allen klaar om jullie te helpen op jullie weg naar het Licht.

Accepteer onze hulp, vraag om onze steun en je zult voelen dat wij er voor jullie zijn.

In jullie veranderende uitstraling zullen anderen dan weer zien

dat jij de verbinding hebt gemaakt,

dat jij jouw deur hebt geopend zodat ook anderen

op zoek zullen gaan naar zichzelf.

Zo zal de kring van Lichtwerkers, van mensen die de goede weg zijn ingeslagen en dit uitdragen in hun uitstraling zich meer en meer verbreiden.

Wereldwijd is deze beweging in gang gezet, wereldwijd zijn mensen aan het ontwaken.
Wij bezien alles vanuit de Lichtwereld en wij zijn trots op jullie, voel dit in je hart en weet je erdoor gesteund.
Wees positief en straal dit uit, voel je verbinding met de aarde en met de Lichtwereld.
Vertel over je ervaringen, zoek anderen op om hierover te
praten.
De
boodschap zal zich verder en verder gaan verspreiden maar alle hulp is welkom,
elk ontwaakt mens is er één en dit wordt met vreugde bezien vanuit de Lichtwereld.

Voel je kracht, voel de liefde die in je huist,

Besef dat je een kind van God bent, ook JIJ mag er zijn

Ook JIJ bent belangrijk, heel belangrijk zelfs

Ook JIJ mag ons helpen om het Licht te verspreiden,

Ieder doet dit op zijn eigen manier en er is geen goed of fout.

Voel wie je bent in je hart en weet je gesteund.

Wij zijn blij met jullie allen, met jullie openstelling voor ons is de weg naar het Licht mogelijk geworden.

Wij danken jullie hiervoor.

Ga jullie weg in Licht en Liefde

Vertrouw op je gevoel en luister naar je hart:

Dáár vind je de juiste intentie

Dáár voel je wat de Waarheid is

Geniet van het leven, geniet van wie jij bent

Ga in vrede,

Wees gegroet,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page